• Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης
  • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου
  • Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης- Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου
  • Επιθεώρηση Κτιρίου
  • Υπολογισμοί & Ανάλυση Αποτελεσμάτων
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.)
  • Υλοποίηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης

Γενικά

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μας επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γιατί να μας επιλέξετε

Αναλαμβάνουμε την σωστή έκδοση Π.Ε.Α – Ενεργειακής Αναβαθμίσης για όλα τα κτίρια.

Καταθέτουμε προτάσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του ακινήτου σας και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση αυτών.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.